Hôm nay là Rằm tháng Giêng, Đinh Dậu, 2017, tại Chùa Quan Âm, Phan Rang. Chúng ta lại có duyên gặp nhau và cùng nhau chia sẻ Phật Pháp. Rằm tháng Giêng là ngày người Việt Nam, theo truyền thống, đến Chùa dâng hương, niệm Kinh cầu an, cầu phúc đức cho cả năm. Đây là một truyền thống đẹp, thể hiện những mong ước bình dị nhất của con người. Nhân dịp này, chúng ta ngồi lại với nhau, tìm hiểu cách đây hơn 2600 năm Đức Phật đã chia sẻ như thế nào về cội nguồn của công đức đưa đến hạnh phúc và an lạc.

Trong Kinh Tăng Chi, Quyển 3, Chương Tám Pháp, Số 5, Phẩm Bố Thí, Trang 620, bản dịch của H.T Minh Châu, Đức Phật nói với các vị Thầy xuất gia về NGUỒN NƯỚC CÔNG ĐỨC như thế này:

1. – Này các Tỷ-kheo, có tám nguồn nước công đức này là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc, làm nhân sanh Thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Thế nào là tám?

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử quy y Phật. Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ nhất, là nguồn nước thiện… hạnh phúc, an lạc.

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử quy y Pháp. Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ hai, là nguồn nước thiện… hạnh phúc, an lạc.

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử quy y Tăng. Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ ba, là nguồn nước thiện… hạnh phúc, an lạc.

5. Này các Tỷ-kheo, có năm bố thí này, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, được biết là truyền thống cổ xưa, trước không tạp loạn, hiện tại không tạp loạn, tương lai không tạp loạn, không bị những Sa-môn, những Bà-la-môn có trí khinh thường. Thế nào là năm?

6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh. Này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hận thù cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hại cho vô lượng chúng sanh; sau khi cho vô lượng chúng sanh không sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy sẽ được san sẽ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại. Này các Tỷ-kheo, đây là bố thí thứ nhất, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày... Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ tư, là nguồn nước thiện… dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc.

7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo,Thánh đệ tử đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục. Này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ tà hạnh trong các dục, đem cho không sợ hãi, không hận thù, không hại cho vô lượng chúng sanh; sau khi cho vô lượng chúng sanh, không sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy sẽ được san sẽ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại. Này các Tỷ-kheo, đây là bố thí thứ hai, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày… Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ năm, là nguồn nước thiện… dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc.

8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, đem cho không sợ hãi, không hận thù, không hại cho vô lượng chúng sanh; sau khi cho vô lượng chúng sanh, không sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy sẽ được san sẽ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại. Này các Tỷ-kheo, đây là bố thí thứ ba, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày… Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ sáu, là nguồn nước thiện… dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc.

9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, đem cho không sợ hãi, không hận thù, không hại cho vô lượng chúng sanh; sau khi cho vô lượng chúng sanh, không sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy sẽ được san sẽ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại. Này các Tỷ-kheo, đây là bố thí thứ tư, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày… Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ bảy, là nguồn nước thiện… dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc.

10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận đắm say rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận đắm say rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, đem cho không sợ hãi, không hận thù, không hại cho vô lượng chúng sanh. Sau khi cho vô lượng chúng sanh không sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy sẽ được san sẽ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại. Này các Tỷ-kheo, đây là bố thí thứ năm, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày… Này các Tỷ- kheo, đây là nguồn nước công đức thứ tám, là nguồn nước thiện… dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc.

Này các Tỷ-kheo, có tám nguồn nước công đức như trên, là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc làm nhân sanh Thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc.

Tám nguồn nước công đức Phật nói chính là: 1. Quy y Phật; 2. Quy y Pháp; 3. Quy y Tăng; 4. Không sát sanh; 5. Không trộm cướp; 6. Không nói dối; 7. Không xâm hại đức hạnh người khác (Tà dâm); 8. Không say sưa nghiện ngập. Nó cũng được gọi là 3 Quy y và 5 Giới pháp.

Chúng ta thử nghiệm lại với nhau, nếu một người mà giết người, cướp của, nói dối, xâm hại đức hạnh người khác, say sưa nghiện ngập, người ấy có thể có an lạc và hạnh phúc thực sự trong kiếp sống không? Ta thấy, không cần sai lầm trong cả năm điều, mà chỉ cần lầm lỗi một trong năm điều trên thôi, cuộc sống cũng đã có ít nhiều bất ổn rồi.

Khi một người biết quy y Phật, Pháp, Tăng, là lúc người ấy cũng biết quý kính bậc giác ngộ, biết tắm mình trong biển trí tuệ và biết nương vào đoàn thể những người đã hoàn thiện và đang hoàn thiện để tự hoàn thiện. Đây thật sự là khởi điểm cho bao nhiêu điều thiện lành mà người ấy sẽ có được trong cuộc sống. Thêm nữa, nếu người ấy trọn vẹn hay chỉ trọn vẹn một trong năm giới pháp như là không say sưa nghiện ngập, người ấy còn an lành và hạnh phúc hơn rất nhiều.

Sống giữa cuộc đời, mọi thứ ta có đều có đường đi riêng. Tài sản sẽ đi theo luật của tài sản. Xác thân sẽ đi theo luật của xác thân. Con cái và các mối quan hệ xã hội cũng có đường đi riêng của nó. Ta sinh ra hai bàn tay trắng, lúc từ trần cũng chỉ có hai bàn tay đó thôi. Những gì ta theo đuổi cả đời rồi một ngày ta cũng ngậm ngùi bỏ lại. Sự thật kiếp người là thế, nhưng ta hiếm khi nào tự hỏi lại để tìm ra cái thực sự thuộc về ta, cái thực sự ta có thể mang đi để được tái sanh tốt đẹp.

Sau khi giác ngộ thành Phật, Đức Phật nhìn thấy chúng sanh trầm luân biển khổ, Ngài thương và dành cả 45 năm cuộc đời để bộ hành đến khắp mọi nơi mà tuỳ duyên thuyết pháp, khơi nguồn trí tuệ, mở cửa từ bi, hướng dẫn người xuất gia và tại gia từng bước thẳng tiến trên đường phúc lạc, giác ngộ và giải thoát. Chúng ta hôm nay có đủ duyên lành nghe được lời Phật và thực hành lời Phật nữa, thật là một phúc báu lớn lao. Đại sư Thật Hiền đã từng tự thán “tội gì mà sanh thời mạc Pháp, phước gì mà làm kẻ xuất gia”. Ngồi tại đạo tràng này hôm nay, chúng ta cũng có thể tự nhắc mình: tội gì mà sanh thời mạc Pháp, phúc gì mà nay vẫn còn học được lời Phật dạy xưa.

Nhân lành đã cho chúng ta còn cơ hội để nghe lời Phật và ta còn chiêm nghiệm được chân giá trị từ bên trong lời Phật đó, ta còn đợi gì mà không thực hành hết lòng, ta còn sợ gì mà không áp dụng lời Phật vào đời sống để tự thân phúc lành và tha nhân hướng thiện. Đức Phật khẳng định “tam quy và năm giới pháp là tám nguồn nước công đức, là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc, làm nhân sanh Thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc”. Nếu chúng ta thật sự muốn khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc, ta nhất định phải thực hành lời Phật dạy như trên.

Theo quy luật nhân quả nghiệp báo, nhân lành thì quả thiện, nhân ác thì nghiệp dữ. Chúng ta đừng quá u mê, bất chấp tất cả để chạy theo tham dục, để rồi ngày thọ quả báo ta mới giật mình. Lúc ấy muộn quá, vì thời gian có chờ đợi ta đâu. Đức Phật, trong Tiểu kinh Khổ Uẩn, nhiều lần nhắc nhở “các dục vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm bên trong càng nhiều hơn”. Thế nhưng, chúng ta phước mỏng nghiệp dầy, nghe vẫn nghe nhưng không cách nào dừng lại được. Ngày hôm nay, nhân mùa xuân mới, ta nhất định phải có quyết tâm làm mới chính ta. Phúc lành và an lạc thực ra đều sinh ra từ những hành động thiện lành ta làm trong kiếp sống chứ không phải từ cúng bái và vang xin. Khát nước ta mới đào giếng làm sao kịp nữa.

Muốn có an ta phải hành diệu pháp. Muốn có phúc ta phải tu thiện nghiệp. 3 quy y và 5 giới pháp chính là diệu pháp, là thiện nghiệp mà Phật đã hiến tặng. Chúng ta đến chùa niệm Kinh cầu an, lễ Phật cầu phúc phải luôn nhớ an tự mình tu, phúc tự mình làm. Có tu sửa tự thân, có hành thiện giúp người mới có an và có phúc. Người có bình an bên trong và phúc đức bên ngoài thì không ai có thể hại mình được. Thọ mạng, tài danh là kết quả tự nhiên thật tự nhiên của nghiệp lành.

Với tâm tỉnh thức và từ ái, xin chúc phúc năm mới đến tất cả. Nguyện cùng nhau trở về tắm mát trong NGUỒN NƯỚC CÔNG ĐỨC 3 Quy và 5 Giới Phật tặng, vì an lạc và hạnh phúc của tự thân, tha nhân và muôn loài.

Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha!

T.N.Đ

banner