Thiên nhiên luôn yêu con người, chỉ có con người nhiều khi quên quý thiên nhiên. Điều thiện nhỏ ý thức thiên nhiên là Mẹ của sinh mệnh. Đất, nước, hoa, trời là quà tặng vô giá mà thiên nhiên hiến tặng cho sự sống của con người. Thành viên điều thiện nhỏ biết ơn thiên nhiên và nhìn rõ thế giới cộng sinh vô tận. Vì thế, trong giới hạn có thể, Điều Thiện Nhỏ góp một bàn tay gìn giữ những tốt lành của thiên nhiên, cho mình, cho người và cho muôn loại chúng sinh.

Đ.T.N

banner