Thêm một việc lành, giảm một việc ác. Tăng một niệm thiện, bớt một nạn tai. Điều Thiện Nhỏ rất hoan hỷ khi anh chị em thành viên đã khởi niệm lành, chung sức hình thành ban chấp hành cho những việc thiện lành hướng đến hạnh phúc an vui cho cá nhân, người thân và muôn loài trong nhiệm kỳ đầu tiên hiện thực hoá tâm nguyện.

Nguyện muôn loài đi tới cùng nhau, làm tốt đẹp cho nhau, cùng hướng đến một cuộc sống vui đẹp và có phẩm chất không chỉ hôm nay mà cho cả ngày mai.

T.N.Đ

banner